Beoordelingscriteria Campagne Awards 2020

Campagne Awards

Ben jij een bureau, adverteerder, trading desk, exploitant of ad tech partij en heb je een campagne waarin programmatic een leidende rol speelde in het behalen van het succes, en die een inspiratie voor de rest van de wereld kan zijn?

Ga dan snel naar deze pagina en stuur ons jouw case, die onderstaande elementen duidelijk omschrijft:

 • Wat was de probleem- en/of doelstelling toen je aan het project begon?
 • Wat was de strategie? En bleek deze ook te werken in de praktijk?
 • Een uitgebreide beschrijving van de executie met daarin onder andere de tactieken, tools, partners en het optimalisatieproces.
 • En dan natuurlijk welke resultaten zijn behaald.

Voor veel bedrijven in onze industrie, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. De economische gevolgen van deze COVID-19 crisis zijn enorm. Om iedere financiële drempel voor deelname aan de Programmatic Awards weg te halen, hebben we besloten dat ieder bedrijf zijn cases en talenten gratis, met een maximum van drie per organisatie, mag insturen.

Stuur je in totaal meer dan drie cases of talenten in? Dan bedraagt de vergoeding voor het inzenden van een case bedraagt € 249,99 exclusief BTW.


Branding / Awareness

De Branding / Awareness Award is voor een campagne die – jawel – een duidelijke branding- en/of awareness doelstelling had. Laat de case, naast innovatie, schaalbaarheid, onderzoek en breed bereik met punten beloond, duidelijk zien:

 • Wat de meerwaarde van programmatic ten opzichte van een meer traditionele inzet was?
 • Hoe de resultaten gemeten zijn en in hoeverre de vooraf gedefinieerde doelstelling en KPI’s behaald zijn?
 • Met welke tools en/of partijen er is samengewerkt en waarom?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


Activatie / Performance

Resultaat, resultaat en nog meer resultaat is waar het om draait in de categorie Activatie / Performance Campagne. Kun je toelichten:

 • Hoe de bredere doelstelling uiteindelijk tot de gekozen campagne-inzet heeft geleid?
 • Wat de KPI’s waren en (cijfermatige) bewijsvoering leveren waarin het behalen van de KPI’s wordt beschreven?
 • Waarom de campagne innovatief is en wat de schaalbaarheid van het project is?
 • Welke acties hebben geleid tot het succes, en in hoeverre programmatic een onmiskenbare factor was bij het realiseren van dit succes?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!

Innovating format / Channel (nieuw)

Beschik jij over een case, waarin je duidelijk kunt aantonen dat nieuwe media als voice, programmatic tv, programmatic audio, chatbots ect. voor jullie geen geheimen hebben en dit ook in de praktijk succesvol heeft uitgepakt? Kun je toelichten:

 • Waarom je voor een nieuwe/niet standaard advertentie-format of nieuwe mediakanaal binnen Programmatic hebt gekozen, waarom de innovatie nog niet marktbreed ingezet wordt en hoe deze geschikt is voor het bereiken van het doel van je klant.
 • Wat was de strategische aanpak? Welke collega’s/ afdelingen/ specialisten en partners of andere partijen waren bijvoorbeeld onderdeel van het project en waarom?
 • Welke uitdagingen en drempels jullie zijn tegengekomen in het proces en hoe jullie deze hebben opgelost?
 • Uitgebreide beschrijving van de oplossing en/of het product met daarin onder andere de functionaliteit, bruikbaarheid en schaalbaarheid gespecificeerd.
 • Welke KPI’s jehebt ingesteld (en waarom) voor deze nieuwe mediaformaten / kanalen en wat de resultaten hiervan waren?
 • Of jullie verder gaan met deze mediagebruik of toch besluiten het nog even op de plank te laten liggen?

Meld dan nu je case aan!


Full Funnel

Door brandingcampagnes aan performance en activatie-inzet te koppelen krijg je als bedrijf grip op je doelgroep en pluk je optimaal de vruchten van al je marketingactiviteiten. Heb jij een innovatieve, schaalbare full-funnelcampagne gedraaid en is je grip op het bereik binnen de doelgroep met punten beloond? En kun je met ons delen:

 • Wat de complete campagneopzet is, van doelstellingen tot (cijfermatig onderbouwde) resultaten en hoe deze gemeten zijn?
 • Wat de uitdagingen van het inzetten van een full-funnelcampagne waren en hoe jullie hiermee om zijn gegaan?
 • Met welke tools en/of partijen er is samengewerkt en waarom?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


CAMPAIGN AWARDS CASE INSTUREN


Campagne Awards

Agencies, brands, trading desks, operators and ad tech parties can submit a case. A good submission contains a clear case description, including a problem definition, objective and results of the campaign, with a clear indication of why programmatic has a leading role in achieving success.

For many companies in our industry, large and small, this is an extremely difficult period. The economic consequences of this COVID-19 crisis are enormous. In order to remove any financial threshold for participation in the Programmatic Awards, we have decided that every company may submit its cases and talents free of charge, with a maximum of three per organisation.

Do you send in more than three cases or talents in total? Then the fee for submitting a case is € 249,99 ex. BTW .


Branding / Awareness

Award for the most effective campaign with a branding and/or awareness objective. The case illustrates:

 • The added value of programmatic compared to a more traditional use.
 • How the results are measured and to what extent the pre-defined objective and KPIs have been achieved.
 • The tools used and/or the parties involved and why.
 • Whether or not mobile is included and how it is combined in the areas of targeting, optimisation, measurement and success. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

In addition to the above-mentioned requirements, innovation, scalability, research and a broad spectrum are also awarded points.


Activatie / Performance

Best programmatic activation and/or performance campaign. The case clearly shows:

 • How the greater objective ultimately resulted in the selected campaign approach.
 • Description of the KPIs and (numerical) evidence for achieving them.
 • Which actions resulted in success and the extent to which programmatic was an undeniable factor in achieving this success.
 • Whether or not mobile is included and how it is combined in the areas of targeting, optimisation, measurement and success. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

Innovation and scalability are also included in the jury’s decision.


Innovative Formats / Channels

Do you have a case in which you can clearly demonstrate that new media such as voice, programmatic tv, programmatic audio, chatbots etc. have no secrets for you and that this has worked out successfully in practice? Can you explain:

 • Why you have opted for a new / non-standard advertising format or new media channel within programmatic, why the innovation is not yet deployed market-wide and how it is suitable for achieving your customer’s goal.
 • What was the strategic approach? For example, which colleagues / departments / specialists and partners or other parties were part of the project and why?
 • What challenges and barriers did you encounter in the process and how did you solve them?
 • Comprehensive description of the solution and/or product including functionality, usability and scalability specified.
 • Which KPI’s you set (and why) for these new media formats / channels and what the results were?
 • Whether you continue with this media use or still decide to leave it on the shelf?

Then submit your case now!


Full Funnel

By linking the branding campaigns to the performance/activation use and managing all the contacts within the target group, you can reap optimal benefits from your marketing activities. A winning full funnel campaign case describes at least:

The case illustrates:

 • The complete campaign design, from objectives to (numerically substantiated) results and how these are measured.
 • The challenges of implementing a full funnel campaign and how these challenges are overcome.
 • The tools used and/or the parties involved and why.
 • Whether or not mobile is included and how it is combined in the areas of targeting, optimisation, measurement and success. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

In addition to the above-mentioned requirements, innovation, scalability, research and a solid understanding of the reach within the target group are also awarded points.


SUBMIT CAMPAIGN AWARDS CASE